Działalność firmy skupia się na świadczeniu usług projektowych związanych z szeroko rozumianym zagospodarowaniem przestrzennym oraz systemami informacji przestrzennej.

Swoją ofertę kierujemy głównie do jednostek samorządu lokalnego, jak również do inwestorów prywatnych zainteresowanych współpracą.

Podstawowym celem naszej firmy jest dostarczenie klientom usług wykonanych na możliwie najwyższym poziomie. Co więcej, poszerzając ofertę naszych usług wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

W sposób fachowy i terminowy realizujemy wszystkie zadania, do których się zobowiązaliśmy. Profesjonalizm oraz rzetelność pomagają nam w osiągnięciu obranego celu.
Planowanie przestrzenne Analizy tematyczne Zarządzanie informacją przestrzenną
  1. Przygotowanie inwestycji:
   • decyzje o warunkach zabudowy,
   • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
   • projekty zagospodarowania terenu,
   • projekt podziału na działki budowlane,
   • inwentaryzacje terenu;
  2. Projektowanie urbanistyczne:
   • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
   • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,
   • prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
   • prognozy oddziaływania na środowisko,
   • oceny aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   • analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
   • wnioski o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
  3. Dodatkowo:
   • przygotowanie uchwał intencyjnych,
   • prowadzenie procedury planistycznej,
   • weryfikacje procedury planistycznej,
   • doradztwo w zakresie planowania przestrzennego.
  1. Analizy z zakresu logistyki miejskiej;
  2. Analizy demograficzne;
  3. Analizy ekonomiczne;
  4. Analizy komunikacyjne.
  1. Systemy informacji przestrzennej;
  2. Wizualizację danych GIS;
  3. Systemy wspomagania partycypacji obywatelskiej.